Ennakointityö Etelä-Savossa

Ennakointityö Etelä-Savossa

Ennakointityöllä varaudutaan yhdessä tulevaisuuteen

Ennakointi ei ole ennustamista ja ennusteiden laadintaa vaan tulevaisuuden kehityssuuntien arviointia ja niihin varautumista. Ennakointiin sisältyy keskeisenä ajatus siitä, että tulevaisuus ei vain tule vaan sitä tehdään koko ajan. Ennakointitietoa tarvitaan ja sitä käytetään lisääntyvässä määrin eritasoisen päätöksenteon pohjana.

Etelä-Savossa on useita tavalla tai toisella ennakointityötä tekeviä tahoja: yritykset, oppilaitokset, kehittämisyhtiöt, rahoittajat, edunvalvojat, aluehallinnon asiantuntijat, järjestöt jne. Jokaisen työssä korostuvat juuri omien vaikuttamismahdollisuuksien kannalta keskeiset painotukset.

Etelä-Savon ELY-keskuksessa ennakointityötä on tehty jo pitkään. Ennakoinnissa on selvitetty niin mennyttä kehitystä, arvioitu nykytilaa kuin myös koottu tulevaisuutta luotaavia suhdannekatsauksia, tehty trendiseurantaa ja kartoitettu heikkoja signaaleja. Keskeisiä tarkasteltavia aiheita ovat toimintaympäristön muutokset, elinkeinoelämän ja toimialojen kehitys sekä osaavan työvoiman saannin turvaaminen. Ennakointityön tarkoituksena on koota tietoa, nostaa esille kehittämishaasteita, antaa ideoita ja herättää keskustelua. Tämä ennakointisivusto on keskeinen työkalu ennakointitiedon välittämisessä, keskustelun käynnistämisessä ja alueellisen ennakointiyhteistyön monipuolistamisessa.

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointityössä keskeinen sija on pitkän aikavälin työvoimatarpeen ja siitä seuraavan koulutustarpeen ennakoinnilla. Ennakointityö on ollut osa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma  2016 - valmistelua (KESU). Ennakoinnin tuloksena syntyneitä työvoima- ja ammattirakenne-ennusteita on mahdollista hyödyntää koulutustarjontaa suunniteltaessa ja myös toimialoittaisia yritysten toimintaedellytyksiä pohdittaessa. 

Maakuntaliitossa sovitetaan yhteen eri tahoilla tehtävää ennakointityötä. Yhteistyöverkoston avulla toivotaan saavutettavan monialainen näkemys Etelä-Savon kehityksestä. Maakuntaliitto yhdessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa kutsuu maakunnan ja seutujen kuntien, oppilaitosten, TE-toimistojen ja yrittäjien edustajat arvioimaan ja analysoimaan kerättyä tietoa ja laatimaan vaihtoehtoisia visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta.

Kutsumme työhön mukaan kaikki tulevaisuuden tekemisestä kiinnostuneet yhteisöt ja yksityiset kansalaiset!

Lisätietoja antavat:

Hanna Makkula, kehittämispäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto: 0400 618 489, hanna.makkula@esavo.fi
Marja Aro, yksikön päällikkö, Etelä-Savon Ely-keskus:  029 502 4152, marja.aro@ely-keskus.fi

Päivitetty 14.04.2015

Tulosta sivu
EU
Vipuvoima
EAKR
Ely
Maakuntaliitto