Suoraan sisältöön

Tulevaisuuden osaamisia vuodelle 2040

Punos - osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen (ESR) pilotointien ja kokeilujen yhteydessä osallistujilta on kysytty näkökulmia tulevaisuuden osaamisiin vuodelle 2040. Kysymyksenä on ollut tulevaisuuden työpaikkailmoitus: Olet rekrytoimassa yritykseesi/organisaatioosi henkilöä vuonna 2040 – Mitä ominaisuuksia tämä henkilö mielestäsi tarvitsee?

Osaamisen tulevaisuus Etelä-Savossa kyselyn kautta on saatu kysymykseen 7 vastausta, Mikkelissä järjestetyn alue-ennakointiseminaarin kautta 98 vastausta, sekä Tekoäly ja tulevaisuuden osaaminen -työpajan kautta 15 vastausta. Yhteensä on siis kartoitettu 120 osaamistarvetta.

Alla on koottu kyselyiden vastaukset hyödyntäen Chat GPT:tä. Lisäksi 2.11. järjestetyssä Kohtaantofoorumissa on pyydetty arvottamaan esitettyjä osaamistarpeita, jotka löytyvät myös alla listattuna.

Etelä-Savon vastaukset

 1. Digiosaaminen: Tämä taito mainittiin useita kertoja eri termein, kuten "digiosaaminen", "digitaaliset valmiudet", "digitaidot" ja "tekoälyosaaminen". Nykypäivänä digitaalinen osaaminen on välttämätöntä lähes kaikilla työaloilla.
 2. Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen: Termejä kuten "itsensä johtamisen taidot", "itseohjautuvuus" ja "joustava mieli" korostettiin usein, mikä osoittaa tarpeen olla oma-aloitteinen ja pystyä hallitsemaan omaa toimintaansa.
 3. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot: "Vuorovaikutustaidot", "yhteistyötaidot" ja "tiimityökyky" olivat toistuvia termejä, jotka korostavat ihmisten välistä kommunikaatiota ja kykyä toimia osana tiimiä.
 4. Jatkuva oppiminen: Termit "jatkuva oppiminen", "kyky oppia uutta", "utelias oppiminen" ja "jatkuvan oppimisen asenne" korostavat tarvetta olla avoin uusille asioille ja oppia jatkuvasti.
 5. Kriittinen ja systeeminen ajattelu: "Kriittisen ajattelun taidot", "systeeminen ajattelu" ja "strateginen ajattelu" osoittavat, että on tärkeää pystyä analysoimaan ja ymmärtämään laajempia kokonaisuuksia sekä tekemään perusteltuja päätöksiä.
 6. Empatia ja tunneäly: Termejä kuten "tunneäly", "empatia" ja "empaattisuus" mainittiin usein. Nykyään korostetaan yhä enemmän inhimillisiä taitoja ja kykyä ymmärtää sekä kommunikoida toisten ihmisten kanssa syvällisellä tasolla.
 7. Luovuus ja innovaatiot: Termit "luovuus", "innovatiivisuus" ja "kekseliäisyys" nousivat esille, mikä osoittaa tarpeen uusille ideoille ja kyvylle ajatella laatikon ulkopuolella.
 8. Tekoäly ja teknologia: "Tekoälyosaaminen", "tekoälyn promptaaminen", "tekoälytaidot" ja "tukiälytaidot" ovat merkkejä siitä, että teknologia ja erityisesti tekoäly ovat yhä keskeisempiä työelämässä.
 9. Muutosvalmius ja joustavuus: Termit kuten "muutoksessa toimintakykyinen", "mukautumiskyky" ja "joustavuus" korostavat tarvetta sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja uusiin haasteisiin.
 10. Globaali ja laaja-alainen osaaminen: Termit "globaali ajattelu", "laaja-alainen osaaminen" ja "planetaarinen ymmärrys" viittaavat siihen, että työntekijöiden on ymmärrettävä laajempia kokonaisuuksia ja oltava tietoisia maailmanlaajuisista trendeistä ja haasteista.

Vastauksia Mikkelissä järjestetystä alue-ennakointiseminaarista

 1. Oppimiskyky ja -halu: Tämä näkyy listassasi useaan otteeseen eri muodoissaan, kuten "oppimaan oppimisen taidot", "hyvä oppimiskyky" ja "into oppia uutta". Tämä korostaa jatkuvan oppimisen merkitystä nopeasti muuttuvassa maailmassa.
 2. Itsensä johtaminen: Tämä taito mainitaan listassasi useasti, kuten "itsensä johtamisen taidot" ja "oma-aloitteisuus". Itsensä johtaminen on keskeistä itseohjautuvissa työympäristöissä ja etätyössä.
 3. Tekoälyosaaminen: Tekoälyn hyödyntäminen ja kyky toimia tekoälyn työparina mainitaan usein. Tämä korostaa teknologian ja ihmisen yhteistyön merkitystä tulevaisuuden työelämässä.
 4. Luovuus ja kriittinen ajattelu: Näitä taitoja mainitaan useassa kohdassa, kuten "luovuus", "kriittinen ajattelu" ja "ongelmanratkaisukyky". Ne ovat keskeisiä innovaatioiden ja uusien ratkaisujen synnyttämisessä.
 5. Sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot: Listauksessasi korostuvat "yhteistyökyky", "vuorovaikutustaidot", "sosiaaliset taidot" ja "empatia". Ihmisten välinen kommunikaatio ja yhteistyö ovat avainasemassa monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa ja monikulttuurisessa työympäristössä toimimisessa.
 6. Joustavuus ja sopeutumiskyky: Termit kuten "joustavuus", "muutoksensietokyky" ja "resilienssi" toistuvat listassasi. Tämä kuvastaa tarvetta mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja selviytyä haasteista.
 7. Moniosaaminen ja monikulttuurisuus: "Moniosaaja", "laaja kielitaito" ja "monikulttuurisuusosaaminen" korostavat tarvetta ymmärtää ja toimia erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä sekä hallita monia eri taitoja.
 8. Tunneäly ja empatia: "Tunneälykkyys", "empatia" ja "sosiaalinen älykkyys" osoittavat, että henkilökohtaiset ja ihmissuhdetaitojen merkitys kasvaa, vaikka teknologia kehittyykin.
 9. Systeemi- ja kokonaisvaltainen ajattelu: Termit kuten "systeemiajattelu", "kokonaisuuksien hahmottaminen" ja "tulevaisuuslukutaito" korostavat tarvetta ymmärtää laajempia kokonaisuuksia ja nähdä pitkän aikavälin vaikutuksia.
 10. Eettinen ja kestävä osaaminen: "Kestävä kehitys", "eettinen osaaminen" ja "vihreä siirtymä osaaminen" heijastavat kasvavaa tarvetta ottaa huomioon ympäristö ja eettiset näkökulmat kaikessa toiminnassa.

Vuoden 2040 osaamistarpeet arvotettuna

15 % Digi- ja tekoälyosaaminen

15 % Luovuus  ja kriittinen ajattelu, innovatiivisuus

15 % Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

12 % Oppimiskyky ja jatkuva oppiminen

12 % Itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus

9 % Kriittinen ja systeeminen ajattelu

8 % Monikulttuurisuus ja moniosaaminen

7 % Eettinen ja kestävä osaaminen

7 % Tunneäly ja empatia